FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

El Presidente

RODRIGUEZ ZAPATERO E PEDRO CASTRO EXECUTIVA MONCLOA

RODRIGUEZ ZAPATERO E PEDRO CASTRO EXECUTIVA MONCLOA

21/09/2019

> Ir a la fototeca

PresidenteO Presidente da FEMP é o representante ordinario da Federación. É elixido polo Pleno de entre os socios titulares da Federación e ten voto de calidade en caso de empate.
 
O Presidente da FEMP o é tamén do Consello Territorial e da Xunta de Goberno e ten entre as súas atribucións a de dirixir o funcionamento ordinario da Federación, administrar o seu patrimonio, convocar o Pleno e, convocar e presidir as sesións do Consello Territorial e da Xunta de Goberno, propoñer o nomeamento ou cese do titular da Secretaria Xeral, controlar o cumprimento dos acordos da Xunta de Goberno e do Consello Territorial.
 

 

Poderá delegar facultades nos vicepresidentes, vocais ou en quen ostente a titularidade da Secretaría Xeral, e correspóndelle así mesmo, calquera outra función que lle sexa delegada polo Consello Territorial ou a Xunta de Goberno, ou que non estea expresamente atribuída a outros órganos da FEMP.