FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

El Presidente

RODRIGUEZ ZAPATERO I PEDRO CASTRO EXECUTIVA EN MONCLOA

RODRIGUEZ ZAPATERO I PEDRO CASTRO EXECUTIVA EN MONCLOA

21/09/2019

>Anar a la fototeca

President
El President de la FEMP és el representant ordinari de la Federació. És escollit pel ple entre els socis titulars de la Federació i té vot de qualitat en cas d’empat.
 
El President de la FEMP ho és també del Consell Territorial i de la Junta de Govern i té entre les seves atribucions la de dirigir el funcionament ordinari de la Federació, administrar el seu patrimoni, convocar el ple i convocar i presidir les sessions del Consell Territorial i de la Junta de Govern, proposar el nomenament o cessament del titular de la Secretaria General, controlar el compliment dels acords de la Junta de Govern i del Consell Territorial.
 

 

Podrà delegar facultats en els vicepresidents, vocals o en qui ostenti la titularitat de la Secretaria General, i també li correspon qualsevol altra funció que li sigui delegada pel Consell Territorial o la Junta de Govern, o que no estigui expressament atribuïda a altres òrgans de la FEMP.