FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Consejo Territorial

17/12/2019

> Ir a la fototeca

17/12/2019

> Ir a la fototeca

Consello territorialÉ o órgano de máxima autoridade durante o período de catro anos que transcorre entre a celebración dos Plenos Ordinarios.
 
Actualmente, intégrano: O Presidente e Vicepresidentes da Xunta de Goberno e 61 membros elixidos polo Pleno, de entre os socios titulares, e o Presidente e outro representante das Federacións de ámbito rexional vinculadas á FEMP O Secretario do Consello Territorial é o Secretario Xeral da FEMP.
 
Reúnese, en sesión ordinaria, polo menos unha vez cada catro meses e en sesión extraordinaria cando, con tal carácter, convóqueo o Presidente por propia iniciativa, a requirimento da Xunta de Goberno, dun terzo dos membros do propio Consello ou un número de socios que represente, polo menos, a metade de votos do Pleno.
 
Entre as súas competencias están as de facer cumprir as Resolucións do Pleno, velar polo cumprimento dos fins estatutarios, aprobar o Regulamento de Réxime Interior e o do Pleno, articular as relacións da FEMP coas Federacións Territoriais e elaborar propostas de actuacións concretas a emprender conxuntamente con estas, ademais das liñas xerais de actuación coordinadas, cubrir as vacantes que se produzan na Xunta de Goberno e no propio Consello Territorial, aprobar as cotas anuais da Federación, así como os orzamentos ordinarios e as contas xerais con carácter anual.
 
Tamén lle corresponde decidir sobre aqueles asuntos que pola súa urxencia non poidan ser presentados ao Pleno, dando conta ao mesmo cando se celebre, e calquera outra función que puidese serlle atribuída expresamente polos órganos reitores da FEMP.