FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Consejo Territorial

Consell TerritorialEs l’òrgan de màxima autoritat durant el període de quatre anys que transcorre entre la celebració dels Plens Ordinaris.
 
Actualment l’integren: el President i Vicepresidents de la Junta de Govern i 61 membres escollits pel Ple entre els socis titulars, i el President i un altre representant de les Federacions d’àmbit regional vinculades a la FEMP. El Secretari del Consell Territorial és el Secretari General de la FEMP.
 
Es reuneix, en sessió ordinària, com a mínim una vegada cada quatre mesos, i en sessió extraordinària quan, amb aquest caràcter, ho convoqui el President per iniciativa pròpia, seguint un requeriment de la Junta de Govern, d’un terç dels membres del propi Consell o un nombre de socis que representi, com a mínim, la meitat dels vots del Ple.
 
Entre les seves competències hi ha les de fer complir les Resolucions del Ple, vetllar pel compliment de les finalitats estatutàries, aprovar el Reglament de Règim Intern i el del Ple, articular les relacions de la FEMP amb les Federacions Territorials i elaborar propostes d’actuacions concretes a emprendre conjuntament amb elles, a més de les línies generals d’actuació coordinades, cobrir les vacants que es produeixin a la Junta de Govern i al propi Consell Territorial, aprovar les quotes anuals de la Federació, així com els pressupostos ordinaris i els comptes generals amb caràcter anual.
 

 

També li correspon decidir sobre aquells assumptes que per la seva urgència no puguin ser presentats al Ple, donant compte al Ple quan es celebri, i qualsevol altra funció que pogués ser-li atribuïda pels òrgans rectors de la FEMP.