FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

 

CopyrightA totalidade deste sitio web e as partes que o compoñen están protexidas polas leis españolas e internacionais sobre Propiedade Intelectual e Industrial.

Os dereitos de propiedade intelectual sobre os contidos deste sitio web pertencen á FEMP, agás aqueles de empresas coas que teña asinado o correspondente contrato para a provisión de contidos e están protexidos polas normas nacionais e internacionais de propiedade intelectual e industrial.

O exercicio dos dereitos de reprodución, distribución, comunicación pública e transformación dos contidos é exclusivo da FEMP, sen prexuízo do exercicio por parte de terceiros do dereito á cita.

O usuario que acceda a esta web non pode copiar, modificar, distribuír, transmitir, reproducir, publicar nin ceder os contidos anteriormente mencionados ou crear novos produtos ou servizos derivados da información obtida sen citar expresamente a súa procedencia.

Unicamente queda autorizada a visualización e carga para o uso persoal e non comercial do usuario, sen que poida facelo extensivo a terceiras persoas ou entidades.

Queda expresamente prohibida a alteración do contido ou estrutura deste sitio web por parte do usuario sen o permiso expreso e por escrito da FEMP. Calquera utilización deste portal ou dos seus contidos contraria á normativa vixente poderá ser perseguida.