FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

 

Requisitos necesarios para ser socioPoden ser socios de la Federación Española de Municipios e Provincias todos os Municipios, Illas, Provincias e demais Gobernos Locais co desexen.
 
Para iso, é necesario que nos remitan á Secretaría Xeral da Federación, acordo do Pleno da Corporación manifestando expresamente a súa vontade de adherirse á FEMP.
 
Recibido o acordo plenario solicitando a adhesión, a alta do novo socio fornecerá efectos desde que sexa aprobada pola Xunta de Goberno da FEMP.
 

 

Tal aprobación será comunicada oportunamente ao Goberno Local interesado, así como, á Federación Territorial correspondente.