FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

_area tematica: Cultura

A Área de Cultura ten como obxectivo principal a construción de ferramentas útiles para a planificación cultural e a avaliación das políticas culturais locais, así como a posta en común de boas prácticas nestes ámbitos, propoñendo, ao mesmo tempo, accións formativas e elaborando documentos de referencia co mesmo obxectivo, dotando aos xestores culturais locais de foros de encontro e intercambio de coñecementos.

O traballo desenvolvido no marco desta Área céntrase nos seguintes eixes: contribuír ao recoñecemento institucional do papel fundamental dos gobernos locais no ámbito da cultura, propiciando para este fin a máis ampla colaboración e un diálogo constante coas demais administracións; a proposta dun Sistema de indicadores para a avaliación das políticas culturais locais e a coordinación e cooperación de todos os observatorios e laboratorios culturais creados por gobernos locais no noso país; contribuír á cualificación e á formación continua dos xestores culturais locais e prestación constante de asistencia ás Corporacións Locais nesta área; e establecer programas de colaboración cultural con todas as asociacións e entidades culturais que poidan resultar de interese para os gobernos locais.