FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

_area tematica: Urbanismo e Vivenda

O obxecto principal da Área de Urbanismo e Vivenda é o fomento entre os seus asociados do desenvolvemento urbano integrado, unido e sostible, que ao mesmo tempo contemple políticas activas de vivenda.

Para iso, darase pulo á colaboración institucional para a posta en marcha de iniciativas que desenvolvan políticas urbanas e de ordenación do territorio acordes coa Estratexia de Desenvolvemento Sostible da UE, prestando especial atención ás políticas de rehabilitación de áreas consolidadas, fomentando a mellora da calidade das vivendas existentes e de nova construción e favorecendo especialmente aquelas medidas que contribúan á mellora da súa eficiencia enerxética.