FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Àrea Temàtica: Seguretat i Convivència Ciutadana

L’Àrea de Seguretat i Convivència Ciutadana té com a objectiu general la promoció de mesures per fomentar la convivència ciutadana en els municipis.
En desenvolupament de l’esmentat objectiu els responsables polítics i tècnics han desenvolupar una ordenança tipus de convivència ciutadana com també l’estudi de la modificació de l’actual Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat, per aclarir les competències municipals en aquesta matèria, incorporant, com a element essencial, el concepte de proximitat, i garantir un finançament adequada per al correcte desenvolupament d’aquestes.
En el mateix sentit, l’Àrea treballa en l’impuls del desenvolupament reglamentari de les Juntes Locals de Seguretat i dels Consells Locals de Seguretat; promou el desenvolupament de l’actuació de la policia municipal en les seves funcions de policia judicial i la reglamentació de les mancomunitats de policies locals; desenvolupa mesures eficaces de protecció integral contra la violència de gènere en l’aspecte policial; col•labora amb la resta de les Administracions en actuacions i plans que promoguin la seguretat viària.
Desenvolupa actuacions en col•laboració amb el Ministeri de l’Interior en matèria de protecció civil.
Per últim, ocupa la representació dels Municipis, a través de la FEMP, en els diferents òrgans existents relacionat amb la matèria.