FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Àrea Temàtica: Hisendes i Finançament Local

L’Àrea d’Hisendes i Finançament Local té com a objectiu principal establir els mitjans i mecanismes necessaris per a l’efectiva realització del principi de suficiència financera de les Entitats Locals espanyoles.
El treball que es desenvolupa en el marc d’aquesta Àrea s’orienta a desenvolupar tant les Resolucions de l’Assemblea General de la FEMP en matèria d’Hisendes i Finançament de les Entitats Locals, com els acords del Consell Federal i de la Comissió Executiva i a impulsar aquelles accions que calguin per garantir el principi de suficiència financera.
En concret:

 Elaborar estudis, propostes i informes.
 Vetllar pel compliment per part d’altres Administracions dels preceptes continguts al Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i normes afins,
 Impulsar i perfeccionar la coordinació i cooperació amb altres administracions i entitats tant nacionals com internacionals,
 Proposar, dissenyar, desenvolupar i perfeccionar estratègies d’actuació en matèria financera i tributària,
 Aprofundir i desenvolupar actuacions sobre homogenització de processos administratius en matèria d’Hisendes Locals,
 Impulsar la generació d’estadística local,
 Contribuir al procés necessari de modernització de l’Administració Local tant en matèria formativa com per l’aplicació de nous sistemes i tecnologies de la informació,
 Dissenyar i desenvolupar línies d’actuació de caràcter financer dirigides cap a les Entitats Locals, en el marc dels plans d’àmbit estatal i comunitari, i
 Promoure nous serveis i productes financers destinats tant a l’Administració Local com als seus funcionaris.