FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Àrea Temàtica: Igualtat

L’Àrea d’Igualtat té com a objectiu principal promoure la gestió de les polítiques locals d’igualtat, com també la incorporació de la perspectiva de gènere a tots els àmbits de la vida local.
Per això, es desenvolupa un treball orientat a impulsar aquelles accions de caràcter transversal que fomentin la Igualtat entre dones i homes en la totalitat dels espais de la política local, l’accés i integració de la dona a la vida social i a la presa de decisions, la sensibilització, prevenció i intervenció en violència de gènere, com també la col•laboració i l’intercanvi de bones practiques entre els governs locals nacionals i internacionals en matèria d’igualtat i gènere, entre d’altres